Norges Bank varsler lave renter veldig lenge – gode tider for lånetakere

Svak vekst i Europa gir gode tider for norske lånetakere.

Norges Bank skyver på tidspunktet for første renteheving til 2016. Det er to grunner til det:

  1. Renten i andre land har falt, særlig i euroområdet og i Sverige.
  2. Utsikter til svakere vekst i Norge som følge av lavere oljeinvesteringer og boligbygging.

Vi tror Norges Bank har lagt særlig vekt på risikoen for at kronekursen kan gå betydelig sterkere mot euro ut over året når den europeiske sentralbankene tar i bruk mer aggressive virkemidler for å svekke euroen.

Oljealderen på hell
Norges Banks anslag for oljeinvesteringene ble justert ned fra en marginal økning neste år til et fall på 10%. Norges Bank var tydelig på at om fallet i aktiviteten i norsk økonomi blir svakere fremover enn det de ser for seg i dag, så vil de vurdere å kutte renten. Vi tror det er en føre-var beslutning å varsle at renten kan tenkes å senkes allerede nå, siden det vil få umiddelbar effekt i valutamarkedet. Dermed kan en beskytte vår tradisjonelle eksportsektor mot en for kraftig styrket kronekurs i en periode der oljeaktiviteten skal bygges noe ned.

Nytt ris bak speilet
Norges Bank legger også betydelig vekt på det andre virkemiddelet de har for å styre den økonomiske utviklingen, nemlig det motsykliske bufferkravet. Norges Bank skal gi et råd til regjeringen om størrelsen på det motsykliske bufferkravet. De uttrykker i pressemeldingen at kravet til den motsykliske bufferen må vurderes i lys av de samlede kravene til bankene. I mai ble DNB Bank og Nordea Bank Norge utpekt som systemviktige banker. Kapitalkravene for disse trappes videre opp fram mot 2016. I tillegg varsler Norges Bank at de store sparebankene vil trolig måtte tilpasse seg de høyeste kravene for kapitaldekning. Mer kapital vil gjøre bankene mer robuste mot fremtidige utlånstap, sa sentralbanksjefen.

Vi tror på lave renter svært lenge
Vi tror Norges Bank vil måtte skyve på tidspunktet for første renteheving flere ganger, og utelukker ikke at de vil kutte renten om kronekursen skulle styrke seg kraftig. Vi mener det snart er på tide for Norges Bank å innrømme at styringsrenten vil bli holdt svært lav i mange år fremover, og at de nå har et annet virkemiddel for å justere opp boliglånsrenten og utlånsrenten til næringslivet hvis de skulle ønske det. Hensynet til kronekurs er det viktigste nå, og vi venter en videre opptrapping av tiltak fra ECB i løpet av året som gjør at Norges Bank vil måtte vurdere å annonsere lave renter lenger, eller å kutte renten for å motvirke en for sterk kronekurs.

Kontaktperson
Sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik på tel: 951 26 461
Elisabeth Holvik, sjeføkonom, SpareBank 1 Gruppen