Verdien av tillit

– Tillit reduserer transaksjonskostnadene og er dermed viktig for produktiviteten. La oss ta godt vare på denne sosiale kapitalen, skriver Sparebank 1s sjeføkonom Elisabeth Holvik i Dagens Næringsliv torsdag.

Her kan du lese hele artikkelen:

Samfunnsøkonomiske analyser har gradvis lagt mindre vekt på å forstå de mikrostrukturer som legger grunnlag for hvordan ulike samfunn organiserer og utvikler seg. Adam Smith, en av grunnleggerne av samfunnsøkonomifaget, beskrev hvordan økonomiske forhold var dypt forankret i det sosiale, og mente at en ikke kan forstå økonomi uten å studere den kulturelle rammen som økonomisk aktivitet springer ut av. Produktivitetsveksten i norsk økonomi er svekket. Det kan være et tegn på at de norske verdiene som har gjort at vi har kunnet organisere oss svært effektivt er i ferd med å forvitre.

Tillit er nøkkel til suksess
Betydningen kultur, religion og naturforhold har for lands utvikling og økonomi var noe jeg lærte da jeg studerte utviklingsgeografi som tillegg til samfunnsøkonomistudiet. I boken «Trust» av Francis Fukuyama, peker han på at et samfunns evne til spontant å organisere seg i grupper er en suksessfaktor for vekst og velstand. Evnene innbyggerne har til å organisere seg spontant avhenger igjen av om innbyggerne har tillit til hverandre. Fukuyama peker på Japan, Tyskland og USA som tre land som har et svært høy grad av spontan selvorganisering. Disse landene preges av et komplekst nettverk av selvetablerte organisasjoner som bedrifter, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, laug, bransjeorganisasjoner, klubber, foreninger, medier, veldedighet og dugnader.

Norge, og de andre nordiske landene, har mye til felles med de tre landene. Tillit er den forventningen du har til andre i et fellesskap som har de samme verdier, normer og grad av ærlighet og samarbeidsvilje som deg. Fellesskapet kan være alt fra innad i familien, nabolag, landsby, bedrift, organisasjon og helt opp til en nasjon. Høy grad av tillit gjør at samhandling glir lett, eller sagt på fagspråk: Transaksjonskostnadene blir lave. En slipper lange detaljerte kontrakter og forsikringer. Konflikter blir løst på et lavt nivå, og en unngår kostbare rettsaker.

Mens mellom 60 og 75 prosent av folk i Norden stoler på andre, fremmede mennesker, er verdensgjennomsnittet under 30 prosent. Utrykket ”Et ord er et ord” har røtter langt tilbake i tid, og i dag er det bare i skandinavisk lovverk at muntlige avtaler er bindende. Historier fra vikingtiden legger stor vekt på tillit innad blant vikingene, og det ble dannet sterke allianser utover familien. Kvinners stilling i Norden har vært sterk, trolig fordi det var kvinner som styrte samfunnene når vikingene var på tokt, eller mennene på fiske og fangst. Forskning fra USA viser at etterkommerne etter skandinaver fortsatt er blant de mest tillitsfulle i USA.

Sosial selvorganisering
Fukuyama mener at den viktigste ressurs et samfunn har er den evnen innbyggerne har til spontant å danne nye organisasjoner I Norge har samfunnet utviklet seg gjennom nettopp spontan selvorganisering av foreninger og organisasjoner som grendalag, samvirke, fiskarlag, jaktlag, felles kornlagre, sparebanker, sanitetsforening, husmorlag, idrettslag, boksirkler, syklubber og foreningen for det aller meste. Ser innbyggerne et behov, så er terskelen lav for å organisere en gruppe som på dugnad løser problemet. I lokalavisen fra min barndomsby, var det i seneste utgave to oppfordringer til dugnad; en for å rydde kysten for plast, og en for å rydde og pynte i sentrum. Historisk har velferdsgoder i Norge utviklet seg fra frivillig sektor, det være seg barnehage, skoler og lærlingordninger og fagbrev ut fra behovet i det lokale næringslivet. Etter hvert har det offentlige tatt over.

Tillit i ferd med å forvitre
Den høye tilliten som er i det norske samfunnet er vår felles sosiale kapital. Denne sosial kapitalen har i mange land blitt kraftig svekket i takt med svekkelse av lokalsamfunn, urbanisering, utflytting av arbeidsplasser, individualisering av samfunnet og økende innvandring. En følelse av at samhold og tilhørighet har forvitret er trolig den viktigste grunnen til både Trumps valgseier og Brexit. En rask endring i det norske samfunnet, med urbanisering og høy innvandring, øker faren for at vi også i Norge kan miste noe av det limet i samfunnet som har gjort oss til et av verdens mest effektive og produktive samfunn. Tillit er noe som raskt kan svekkes, og vanskelig gjenvinnes.

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom
Telefon