Gir milliongave til fleksibel kulturarena

SpareBank 1 stiftelsen BV går inn med åtte millioner kroner til det planlagte kulturhusprosjektet i Sandefjord kommune. Dette er den største gaven fra stiftelsen noensinne.

– Det er en del av vårt samfunnsansvar å bidra til positiv utvikling i regionen og videreføre sparebanktradisjonen om å gi penger tilbake til samfunnet, sier styreleder i SpareBank 1 stiftelsen BV, Ole Vinje. Han støttes av banksjef Signe Stenersen.

– Dette er et stort og viktig løft for Sandefjord, og vi er veldig glade for at bankens midler gjennom stiftelsen kan bidra til at dette blir realisert, sier hun.

Totalkostnaden for prosjektet er beregnet til 68,2 millioner kroner. Av disse har kommunestyret bevilget 51,2 millioner. Med bidraget fra SpareBank 1 stiftelsen, regner man med at bygget er fullfinansiert. Resten skal dekkes inn med blant annet crowdfunding (folkefinansiering i regi av Sandefjord Kulturråd), spillemidler og andre gave- og støtteordninger.

– Overveldende og utrolig gledelig!
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch har aldri tvilt på prosjektet, og med SpareBank 1 stiftelsens generøse bidrag, ser han enda lysere på fremtiden for kommunens nye fleksible kulturarena.

– Kulturlivet i kommunen trenger og fortjener en slik arena, og pengegaven fra stiftelsen viser at også næringslivet ser hvilken viktig og verdifull tilvekst dette er for kommunen og innbyggerne våre. En fleksibel kulturarena er mye mer enn en scene – dette skal bli et levende bygg som kommer hele byen, ikke minst barn og unge og bredden av frivillighet og kulturliv til gode – her får kulturen en flerbrukshall, sier ordføreren fornøyd.

– Denne fantastiske gaven gjør også at kommunen kan søke kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Formålet med ordningen er å stimulere til privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegaven utløser en gaveforsterkning til mottaker på normalt 25 % av gavebeløpet.

Dette er den fleksible kulturarenaen (også kalt black box):
Størrelse: 2000 m2. Bygges i tilknytning til Hjertnes som vil bidra til synergieffekter og sambruk av personell og utstyr etc.

I motsetning til tradisjonell konsertsal med fast publikumsamfi, vil den nye arenaen inneholde såkalt teleskopamfi med ca. 400 seter som kan frigi opp til 800 ståplasser. Dette gir en arena som er fleksibel med tanke på ulike brukergruppers behov.

Målet er å skape inkluderende rom hvor mang uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsnivå, kjønn og alder, skal føle seg velkommen og oppleve tilhørighet.