Krisekutt fra Norges Bank og tiltakspakke fra Regjeringen. Mer vil komme!

13. mars 2020

Norges Bank kuttet i dag renten med 0,5 prosentpoeng, tilfører pengemarkedet likviditet og senker bankenes kapitalkrav. Vi regner videre med at det vil komme flere tiltak raskt, da behovet for flere tiltak er tilstede.

Regjeringen la frem flere krisetiltak i dag, hvor nye permitteringsregler og utsatt innbetaling av skatt er de viktigste. Det betyr at den forskuddsskatt som skulle ha blitt innbetalt nå på førstkommende søndag kan utsettes. Bankene får umiddelbart signal om at de får rom til å hjelpe sine kunder. 

Vår vurdering er at det vil bli behov for flere tiltak, både at renten vil bli satt ytterligere ned til 0,5 prosent, det motsykliske bufferkravet bør fjernes helt, og det bør komme enda flere konkrete tiltak rettet mot de bedrifter som får problem. Vi regner med at det vil komme ganske raskt. 

Rentekutt på 0,5 prosentpoeng

Norges Bank nedjusterte prognoser for norsk økonomi i forbindelse med det ekstraordinære rentemøtet, men sier at usikkerheten er svært stor. Norges Bank legger stor vekt på at det er kombinasjonen av Korona og oljeprisfall som nå rammer norsk økonomi bredt. En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

«En lavere rente vil kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.»

ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Likviditet til bankene

De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten.

Råd om at motsyklisk kapitalbuffer reduseres til 1 prosent

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd. Ifølge beregninger fra Finans Norge vil det kunne gi en økt utlånskapasitet i bankene på mellom 500 og 600 milliarder kroner. Norske banker er solide og har bygd opp mye kapital de siste årene. Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer var viktig for å hindre at bankene måtte øke sin kapitaldekning når bankens kunder får problemer, og at bankene ikke da ville stramme inn på sin utlånspraksis.

Ser en til våre naboland Sverige og Danmark,  har de fjernet helt det motsykliske bufferkravet. Tanken var at bufferkravet skulle bremse utlånsveksten i gode tider, og at det så skulle reduseres og fjernes i nedgangsperioder. Det er derfor rart, at i en så akutt krise som norsk økonomi nå står overfor, at en ikke velger å helt fjerne bufferkravet.

Lettelser for bankenes reguleringer fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gitt bankene lettelser på andre reguleringer, som at bankene kan bruke av likviditetsreserver nå. Det vil innebære en lettelse for bankene. I tillegg har de lagt på is nye strengere krav til de størst bankene (IRB-banker), noe som også vil innebære en lettelse.

«Vi tror det vil ta tid før vi ser den fulle effekten av krisen, og at det kan bli behov for ytterligere rentekutt, lavere bufferkrav og at regjeringen finner flere tiltak for å hjelpe særlig de bedrifter som er rammet.»

ELISABETH HOLVIK, SJEFØKONOM I SPAREBANK 1

Regjeringens tiltak til bedrifter i krise

Regjeringen varslet flere tiltak i dag, og varslet at de vil stå parat til å følge opp med flere tiltak ved behov. Dagens forslag:

  • Arbeidsgiver betaler 2 dager av permitteringsperiode, mot dagens 15 dager.
  • Ventedagene for dagpenger for de som permitteres, oppheves.
  • Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst. til 40 pst.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020, gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

Effekt på markedet og på økonomien

De samlede tiltak fra Norges Bank, Finanstilsynet og Regjeringen vil forhåpentlig roe markedene og sikre at det er nok likviditet i banksystemet til å sikre at rentene til bedriftskundene ikke stiger fra dagens nivå. Norges Bank anslår i forbindelse med rentemøte i dag at boliglånsrenten kan falle fra dagens nivå på rundt 3 prosent til nær 2 prosent om ett til to års tid.

Hvor raskt og stort rentekutt boliglånskunder vil få blir en vurdering fra hver enkelt bank. Det viktigste er at summen av grepene fra Norges Bank vil hindre at rentene i interbankmarkedet stiger, og at bankene nå får rom til å hjelpe sine bedriftskunder. Oslo Børs stiger kraftig etter at Sentralbanken i USA gjorde kraftfulle tiltak i går, og etter at Norges Bank viste handlekraft i dag. 

Effekten på økonomien er mer usikker og vil avhenge både av hvor raskt en får kontroll med smitten, og hvor lenge oljeprisen vil ligge lavt. Forslagene har en ramme på 6,5 milliarder kroner. Forslagene må gjennom Stortinget. Vi tror det vil ta tid før vi ser den fulle effekten av krisen, og at det kan bli behov for ytterligere rentekutt, lavere bufferkrav og at regjeringen finner flere tiltak for å hjelpe særlig de bedrifter som er rammet.

Regjeringen arbeider med ytterligere tiltak som utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og andre lettelser for de bedrifter som rammes. Det å stimulerer mer generelt over statsbudsjettet vil Regjeringen vurdere, men foreløpig vente med.A

Kontaktperson

Elisabeth Holvik
Sjeføkonom i SpareBank 1
Telefon