SpareBank 1 Østlandet klatrer på Etisk bankguide

Vi har forbedret vår samlede score fra 38 til 61 prosent i Etisk bankguide. Men både vi og metodeverket bak rangeringen kan bli bedre.

Etisk bankguide ble mandag 28. januar 2019 lansert for tredje gang. Siden starten i 2016 har SpareBank 1 Østlandet økt sin score fra 7 til 61 prosent. Men etikk, miljø og bærekraft er ikke noe vi har begynt å jobbe med de siste to årene. Helt fra de små sparebankenes tid har vårt formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør.  Banken gjør daglig vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko baserer seg på et langsiktig miljø- og samfunnsperspektiv.

Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Når vi nå gjør et hopp på Etisk bankguide, er hovedårsaken at vi har oppdatert retningslinjer for mange av våre virksomhetsområder det siste året, samt publisert dokumentene på våre hjemmesider.

– Bærekraft er et av bankens overordnede strategiske mål. Framgangen i rangeringen skyldes at vi har oppdatert retningslinjer innen bedriftsmarked, kapitalmarked, finans, eierstyring og økonomisk kriminalitet. Bærekraftarbeidet er godt forankret i banken, og konsernledelsen og styret følger arbeidet tett, sier Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank i Østlandet.

Måler ikke hva bankene gjør i praksis

Selv om SpareBank 1 Østlandets resultat i Etisk bankguide kan ses på som en forbedring i etikk, miljø og andre samfunnsmessige temaer, er det viktig å understreke at undersøkelsen ikke måler hva bankene gjør i praksis. Etisk bankguide er kun en policyanalyse, og bankene får score for hvorvidt de har retningslinjer på en rekke områder eller ikke. Tema varierer fra korrupsjon, skatt, klimaedringer og likestilling til våpen, jordbruk, skogbruk og energiproduksjon. Etisk bankguide gjennomgår bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter og sjekker hver enkelt bank opp mot 1084 ulike punkter. Jo høyere poengsum, jo bedre retningslinjer har bankene.

Karoline påpeker at det er viktig for alle bransjer å bli sett i kortene. Men hun sier det også er viktig med god dialog, slik at både de som undersøkes og de som undersøker opplever at metoden er hensiktsmessig for å nå målene.

Svakheter i metoden

SpareBank 1 Østlandet mener metoden har sine svakheter, noe vi gjentatte ganger har påpekt overfor aktørene bak rangeringen. Etisk bankguide er del av en stor internasjonal undersøkelse, der metoden er lik over hele verden. Ikke alle temaer som behandles er relevante for regionale sparebanker med forretningsdrift i Norge. Men en norsk aktør alene kan ikke endre metoden. Dette har Fremtiden i våre hender, en av aktørene bak Etisk bankguide, erkjent er problematisk. Eksempelvis får SpareBank 1 Østlandet dårlig score på gruvedrift, olje og gass, noe vi mener gir et feil bilde av virkeligheten, siden vi ikke har kunder i disse bransjene. Det er bare som distributør av fond vi er eksponert mot disse næringene.

– Men alt kan snus til noe positivt. Metoderammeverket bak guiden er solid, og vi kan bruke det videre for å forbedre våre retningslinjer ytterligere. Det gjelder særlig på områder som er viktige og vesentlige for oss, sier Karoline Bakka Hjertø.

Ansvarlighet ligger i ryggmargen vår

SpareBank 1 Østlandet har i alle år tatt bærekraft på største alvor. Vi er aktivt til stede med 37 kontorer i by og bygd i vårt markedsområde i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Det ligger i ryggmargen vår å ta samfunnsansvar i de lokalmiljøene vi er en del av.

Samtidig erkjenner vi at vi kan bli enda bedre. På noen områder må vi tenke helt nytt om bærekraft i vår virksomhet, blant annet innen klima og klimarisiko. Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn. Dette jobber vi med hver dag, uavhengig av ulike kåringer og ratinger.

Resultater i Etisk bankguide 2018