NæringsDriv i Ålesund: Innovasjon og omstilling

Fredag 10. juni gikk den syvende utgaven av NæringsDriv av stabelen i Parken kulturhus. Innovasjon og omstilling var årets tema.

Konferansen tangerte påmeldingsrekorden fra i fjor med 376 påmeldte. Noe vi er svært fornøyde med, både sett i lys av nye lokaliteter, men og ikke minst i det litt rufsete næringslivsklimaet i byen og regionen for tiden.

Konferansen ble åpnet av lokal primus motor, regionbanksjef Jan Rune Hurlen. Jan Rune ledet oss også gjennom dagen på en glimrende måte, i Marvin Wiseth sitt sykefravær.

Konsernsjef SpareBank 1 SMN Finn Haugan – Utfordringer innenfor olje og offshore

Finn Haugan startet det faglige ballet med en oppdatering på til forsamlingen på bankens engasjement rettet mot olje og offshore. Det var en offensiv konsernsjef som talte, med ett klart budskap om at banken har ett langsiktig perspektiv på engasjementet innenfor offshore, og at man har tro på at næringen kommer tilbake selv om det kan bli noen tøffe år. Finn gjorde også ett poeng ut av vi ikke må miste fatningen og bli historieløse. Han dro paralleller til bankkrisen i 88-93, ikke minst havbrukskrisen i 2003, ny finanskrise i 2008 og hva man kanskje kan kalle en oljekrise nå.

Banken har stått støtt gjennom alle disse krisene, og kommer til å gjøre det også nå. Dessuten er «bare» ca. 5 % av bankens utlånsbok rettet mot offshore, dette er fullt ut håndterbart for banken. Honnør gikk ut til offshore teamet i Ålesund, som jobber knallhardt hver dag for å hjelpe kunder.

Økonomi & strategi professor ved Handelshøyskolen BI Oslo Torger Reve – From start-ups to scale-ups

Introdusert som konferansens faste standup komiker, lå presset på vårt faste akademiske alibi Torger Reve. Og Torger leverte i kjent stil. Torger kastet i år inn opptil flere brannfakler. Hva skjer med norsk eierskap? Kommer vi ut på andre siden av offshore krisen med en masse utenlandsk eierskap av supply båtene våre? Nå må alle gode krefter på Sunnmøre og andre steder på vestlandet gå sammen og sikre det norske eierskapet av offshore flåten. Både innenlandske men og ikke minst utenlandske aktører og såkalte gribbefond posisjonerer seg nå for å kunne kjøpe billig.

Den andre brannfakkelen gikk til oss alle: hvor er de nye storgründerne på Sunnmøre, de som realiserer de virkelig store ideene? Hvor er den neste Idar Ulstein? Norge ligger i verdenstoppen på bedriftsetableringer, men svært få av de vokser seg spesielt store. Videre snakket han om innovasjonskraft og prosjektet med MIT i Boston. Verdens topp rangerte teknologi universitet hvor flere av verdens største teknologibedrifter har sitt utspring fra. Hvorfor skal ikke den neste store kunne komme fra NTNU for eksempel?

CEO i Ekornes ASA Olav Holst-Dyrnes – Omstilling – ikke fordi det er en krise, men for å unngå krise

Olav Holst-Dyrnes var invitert også i fjor, men svarte da at, vent ett år, så har jeg mye mer å fortelle. Holst-Dyrnes startet med å fortelle om sin karriere og hvordan han også tidligere har vært med på krevende omstillingsprosesser. Prosesser han beskrev som vanskelige men også «fryktelig godt» å gjennomføre. I Ekornes er de nå i gang med en omstillingsprosess, ikke fordi selskapet er i krise, men fordi man tror at selskapet vi havne i en krise hvis man ikke gjør noe. Fallende marginer pga. en for høy kostnadsutvikling og for svak innovasjonsgrad.

Dette gjør at man har knallhardt fokus på kostnader, samt å få opp innovasjons og produktutviklingstakten. Dette har resultert i en makeover også av de tradisjonelle vinnerne i kosnernet, «Stressless» stolene og «Svane» sengene. Holst-Dyrnes trakk videre fram at den nærheten som Ekornes har mellom produktutvikling og produksjon på Ikornes er en forutsetning og ett kjempe fortrinn i målet om å kunne omstille seg raskt ved behov.

Olav Holst Dyrnes

Industrinestor Egil Myklebust – Oljeskiftet og det grønne skiftet – utfordringer for mer enn vestlandet

Industrinestor og mangeårig Hydro general Egil Myklebust reflekterte omkring den økonomiske reisen til Norge, og utfordringer og muligheter i framtiden. Ett engasjerende foredrag helt uten manus. Han snakket blant annet om viktigheten av å se hva som ikke går bra, når det meste annet går bra. En nødvendig øvelse for å ikke ta av for mye. Han skrøt også av at ansvarlige lønnsoppgjør i utfordrende tider har bidratt til å få Norge gjennom tøffe tider før.

Selv om vi i Norge kanskje har solt oss litt for mye i den økonomiske glansen og tenkt at ting ikke kan gå galt, er det viktig å ha fokus på at man kan jobbe seg ut av de utfordrende tidene. Samtidig er det viktig å løfte blikket litt og innse at det er jo egentlig ingen krise i Norge hvis vi sammenligner oss med andre land som har og opplever virkelige kriser.

I en situasjon hvor oljeprisen nå er godt ned, skaper det utfordringer at vi over tid har mistet kontroll over kostnadsutviklingen og produktivitetsutviklingen. Selv om vi en slik situasjon må se på alternative næringer til oljenæringen, understreket Myklebust at dette er en næring vi skal fortsette å nyte godt av i tiår framover, om enn med noe mindre styrke. Samtidig advarte han om at det vil være å tro på julenissen at det grønne skiftet skal ta over for oljen. Det er dessuten en forutsetning for det grønne skiftet at Norge produserer olje og gass, da verden kommer til å trenge fossil energi også i framtiden, og Norge er blant de landene i verden som produserer fossilt brensel på en renest mulig måte. Det grønne skiftet må og skal vi ta men, det vil ikke bidra til ny verdiskaping i omfattende skala.

Egil Myklebust

Egil Myklebust

Alexandra Bech Gjørv – Hva tenker SINTEF om forskningsdrevet innovasjon og omstilling?

Alexandra Bech Gjørv er for mange best kjent som advokaten som ledet 22.juli kommisjonen. Det kanskje ikke så mange vet er at hun også har en lang industriell karriere bak seg i Hydro på «Raufoss klyngen». Hun er derfor godt kjent med klynge mentaliteten vi har på Sunnmøre med vår verdensledende maritime klynge. Når hun trådte inn som ny konsernsjef i SINTEF ved årsskiftet var det med en blanding av begeistring og bekymring. SINTEF er også gjennom en omstillingsfase for å fortsette å levere relevante forskningsløsninger også i framtiden. De jobber etter mantraet «teknologi for ett bedre samfunn».

Dette innebærer blant annet at Bech Gjørv mener at selv om vi kanskje skal hente ut olje i 100 år til, så må vi sørge for at energien brukes i nullutslipps produkter. I dette arbeidet jobber SINTEF blant annet med å knytte sammen industri klyngen på Raufoss som Bech Gjørv har førstehåndserfaring fra. De ser også på hvordan digitalsieringsbølgen sveiper over samfunnet, og nær sagt alle næringer. «Big data» er her, og kommer bare sterkere, det er bare å tilpasse seg da dette endrer spillereglene fundamentalt framover. Gjørv tok også opp at offentlig forvaltning må jobbe etter en helhetlig forretningsstrategi på samme måte som privat næringsliv. Til sist, som også flere andre på konferansen var inne på, Norge må produsere mer sjømat og spesielt laks for å bidra til å dekke verdens matbehov. Da blir gode og miljøvennlige sjøtransportløsninger bare stadig viktigere.

Torgeir Edvardsen – Seniorøkonom i SINTEF / OECD – The Ocean Economy in 2030

SINTEF forsker Torgeir Edvardsen er med i en OECD gruppe som ser på hvordan vi kan få enda mer ut av havets enorme ressurser i årene framover, både i ett perspektiv mot 2030 og mot 2060. OECD jobber ut ifra en tese om at verdens fremtidige etterspørsel etter energi, vann og mat kun kan løses ved hjelp av havets ressurser. Den forventede økte etterspørselen etter energi, vann og mat vil naturligvis da legge føringer for hvordan hav forvaltningen blir de nærmeste ti årene. OECD har valgt å angripe spørsmålet med en holistisk analyse, heller enn en sektorbasert analyse. Som følge av dette anbefaler de klarere regulering av havets ressurser, men at man tenker mer helhetlig i reguleringen enn man gjør i dag. Det nytter ikke med ett lappverk av mindre sektorbaserte reguleringer, det er bedre at man ser reguleringene i sammenheng på ett mer overordnet nivå.

Spennende tanker fra en fremtredende forsker, på ett område hvor Norge er forventet å ha en ledertrøye de nærmeste tiårene, og bidra til å utvikle eksisterende og skape nye næringer. I sum kan dette bidra til å minske virkningene av den pågående oljenedturen og skape ny vekst for Norge.

530_Torgeir-Edvardsen

Torgeir Edvardsen

Mats Andersson – Markedsdirektør i Lefdal Mine Datacenter – Unikt datasenter konsept leveres globalt fra nedlagt gruve i Nordfjord

Mats Andersson holdt ett fyrverkeri av ett foredrag om det nye datasenteret som i disse dager bygges i den gamle Lefdal gruven i Nordfjord. Denne gruven ble tidligere brukt til utvinning av Olivinstein som blant annet brukes i produksjon av maling og tannkrem. Nå skal det bygges verdens største datasenter inne i gruven. Gruven er ideell fordi ett slikt datasenter krever enormt med kjøling.

Inne i gruven er det kaldt og fuktig, og det er rikelig tilgang på både grunnvann i fjellet og vann i fjorden utenfor. I tillegg til å serve utallige IT-bedrifter og datasystemer vil det generere betydelig med restvarme som kan benyttes til oppvarmingsformål og andre oppgaver. Det er vanvittig med muligheter som kan komme ut av dette. Løsningen i Lefdal gruven vil også være ledende i verden i forhold til miljøavtrykket. Dette er også svært viktig med tanke på at 10 % av verdens strømforbruk går til IT, og 2 % av verdens strømforbruk går til server / dataparker.

De lokale og regionale ringvirkningene er også enorme. Datasenteret vil forbruke 200 MW strøm årlig. Dette er sammenlignet med de 44 MW strøm som forbrukes i hele Norge i dag til datasenter. For å illustrere hvilke ringvirkninger slike datasenter kan ha: 1000 MW strøm vil lede til 7 milliarder i strøminntekter og tusenvis av indirekte arbeidsplasser. Dette er med andre ord en næring med betydelig potensial i Norge. Ett skikkelig fremtidsrettet eksempel på ny næringsvirksomhet i Norge!

Edvard Moser – hjerneforsker og Nobelpris-vinner i medisin fra NTNU – Hjerne, stedsans og hukommelse – veien til Nobelprisen?

Tradisjonen tro har vi alltid ett inspirasjon foredrag litt på siden av konferansens faglige tema, og for en godbit det var i år! For banken var det en stor ære og glede og for første gang kunne invitere en nobelprisvinner til konferansen! Edvard Moser vant sammen med May-Britt Moser og John O’Keefe nobelprisen i medisin i 2014, for å ha oppdaget «hjernens GPS». Moser holdt ett svært engasjerende foredrag for oss om veien til nobelprisen.

Videre trakk han noen viktige paralleller mellom de som søkende forskere og suksessfulle gründere. Etter hans syn er det viktig å ha en strategi, men samtidig ikke være for strategisk. Han minte også om at forskningen deres ikke passet inn noe sted når de begynte, det var vanskelig å få støtte. Slik kan det jo også være for gründere. Men kreativitet, pågangsmot og risikovilje er viktig for innovasjon både i akademia og næringslivet.

Han viste også til livets tilfeldigheter. Selv visste han ikke hva han ville bli når han vokste opp. Men plutselig fenger noe interesse.

Slik vet vi i banken at det også kan være i Næringslivet, derfor støtter vi opp om gründer virksomheten i regionen vår, både gjennom utlån til gründere, samarbeid med akademia og inkubatorer og gjennom å delta i handelsforeninger og andre relevante råd.

Alf-Helge Aarskog – CEO Marine Harvest – Leading The Blue Revolution

Dagens andre sunnmørske CEO for ett ASA på talerstolen var Alf-Helge Aarskog, leder av verdens største lakseoppdretter Marine Harvest. Ett foredrag som passet meget godt inn i dagens føljetong hvor flere snakket om viktigheten av å utnytte havet framover. Aarskog kunne fortelle at bare 2 % av verdens matproduksjon stammer fra havet. Til tross for at verden som kjent er dekket med 70 % hav. Potensialet for vekst i havbruksnæringen er enormt. En ting er at havet er underutnyttet hva gjelder matproduksjon, en annen ting er at sjømat dessuten er svært sunt! Helsemyndighetene i USA anbefaler sine innbyggere å spise minst to måltid med fisk i uken. Men i realiteten er man langt unna slike mål i dag.

Marine Harvest og andre sjømatprodusenter kan bidra til å få opp andelen sjømat på verdens matfat, både gjennom økt produksjon, effektiviseringer, og bedret fiskehelse. I den siste anledningen utvikler Marine Harvest ny teknologi for å adressere blant annet luse problematikken. Dette og andre teknologi framskritt skal redusere avfall og miljøavtrykket fra oppdrettsnæringen. Slik skal Marine Harvest kunne innta den offensive og fremtredende rollen den har potensiale til framover.

Oppsummering av dagen v/ Knut Åsebø. Konserndirektør HR Farstad Shipping, Finn Haugan, konsernsjef SpareBank 1 SMN og Torger Reve, professor BI

Til sist ble konferansen som seg hør og bør godt oppsummert av panelet over. Dette rundet av årets konferanse som vi i banken synes gikk strålende, også med ny lokasjon av året. Tilbakemeldingene vi har fått både direkte til oss som jobber i banken og via de offisielle questbackene vi har sendt ut, tyder på at de aller fleste likte Parken kulturhus godt som ny arena. Så skal vi evaluere dette grundig internt, før vi annonserer tid og sted for neste års konferanse.

Da gjenstår det bare å takke alle som bidro til konferansen, internt i banken, eksterne medlemmer av programkomiteen, alle foredragsholderne og ikke minst våre trofaste deltagere.

Vi sees igjen til neste år!