Vinnerne og taperne i regionen

Vi har gått gjennom nesten 30 000 virksomheter i Midt-Norge og deres årsregnskap fra 2012 til 2015.

Her er en oversikt over vinnerne og taperne i regionen.

Vinnerne:

Nord-Trøndelag har hatt den største omsetningsveksten i regionen, på 8,4 prosent. Sør-Trøndelag følger etter, med en omsetningsvekst på 5,8 prosent. Trondheim og Sunnmøre er de to områdene som omsetter for mest i regionen, og utgjorde til sammen nesten 60 prosent av den totale omsetningen for Midt-Norge i 2015.

Trøndelagsfylkene hadde den beste lønnsomheten i 2015: Sør-Trøndelag med resultatmargin på 6,8 prosent, og NordTrøndelag med 5,8 prosent. Sør- og Nord-Trøndelag bidrar også med størst verdiskapning i regionen, blant annet på grunn av større andel innen offentlig tjenesteyting og fiskeoppdrett.

Industri er størst
Industri er Midt-Norges største bransje målt i omsetning og verdiskaping. Bygg og anlegg er nest størst. Ser vi derimot på varehandel under ett, er bransjen nest størst målt i omsetning, og tredje størst målt i verdiskaping.

I denne analysen er varehandelen imidlertid delt inn i tre bransjer: Engros, butikk og motor og drivstoff. Sistnevnte bransje har hatt et jubelår med hele 15,2 prosent vekst i omsetning. Tross utfordrende tider for norsk økonomi, har salget av nye biler økt. Det samme har prisene. Dette, i kombinasjon med eksisterende prisavtaler på import av nybil, har ført til den gode veksten.

Varehandel som helhet har hatt bedre lønnsomhet i 2015 – etter et labert 2014.

Vekst innen eiendom, fiskerinæring og olje
Bransjen med størst omsetningsvekst i 2015 er eiendomsprosjekter, med en vekst på 24,8 prosent – opp fra minus 2,2 prosent i 2014. Godt salg av nye boliger, spesielt i Trondheim og omegn, er hovedårsaken. Eiendomsnæringen har også flest nyetableringer i Midt-Norge i 2015, med en vekst på 12 prosent.

Fiskerinæringen har hatt den nest største omsetningsveksten. Økte kvoter, høyere priser og svak norskekrone bidro til vekst på 19,5 prosent. En gradvis styrking av krona vil derimot kunne presse lønnsomheten, og redusere omsetningsveksten i årene som kommer.

Den oljerelaterte virksomheten i regionen hadde vekst i omsetningen i 2015. Veksten er imidlertid knyttet til enkeltselskaper og oppstart av prosjekter med lang leveringstid.

Taperne:

Møre og Romsdal skiller seg negativt ut når det gjelder omsetningsvekst. Fylket hadde i 2015 en vekst på knappe 1 prosent. Også lønnsomheten i Møre og Romsdal har vært svakere enn i resten av regionen, noe som skyldes negativ vekst og tap i store virksomheter. Resultatmarginen i fylket var samlet på minus 0,2 prosent i 2015.

Verst for verft og offshorerederi
Oljerelaterte bransjer har en betydelig reduksjon i omsetning og lønnsomhet som følge av nedgangen i oljeprisen og redusert investeringsaktivitet i petroleumsrelaterte næringer. Størst nedgang i omsetningen ser vi i verftsindustrien, som hadde en tilbakegang på 9,3 prosent.

Et lyspunkt er revitaliseringen av Kværner Verdal i Nord-Trøndelag, som bidrar positivt for verftsindustrien i et ellers utfordrende år.

Tapene er størst innen offshoreservice, med en lønnsomhet på minus 41,9 prosent. Verftsindustrien har klart seg bedre her, med et fall på åtte prosent. Dette knytter seg til større andel innleid arbeidskraft, og dermed større fleksibilitet på kostnadssiden.

Også energiproduksjon og privat tjenesteyting har en tilbakegang i omsetningen, mens lønnsomheten fortsatt er akseptabel.

Flest konkurser innen varehandel
Totalt 500 bedrifter i Midt-Norge gikk konkurs i 2015. Varehandel er den næringen med størst hyppighet og hadde 126 konkurser. Etter toppnivået av konkurser i 2013, ser vi nå en oppgang innen varehandel igjen. Det høye antallet skyldes at bransjen består av mange selskaper, lave inngangsbarrierer og tøff konkurranse.

Bygg- og anleggsbransjen hadde 113 konkurser, og dermed nest flest i 2015. Ser vi på antall konkurser i forhold til andel selskaper, ligger hotell- og restaurantbransjen på konkurstoppen.

Konjukturbarometeret for 2016

Vi lager årlig et konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for andre gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen.

Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Les flere spennende saker fra Konjukturbarometeret for 2016