Hybridpensjon sikrer lik pensjon for kvinner og menn

Sintef, Kirkens Bymisjon, Norsk senter for samfunnsforskning og Frischsenteret er noen av de som har byttet fra ytelses- til hybridpensjon. LO vurderer det også. Men hva er det, og hvordan fungerer det?

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon, og er et godt alternativ for bedrifter som i dag har ytelsespensjon. SAmtidig har den klare fordeler for ansatte som inkluderes i ordningen.

 

  • Hybridpensjon sikrer lik pensjon til kvinner og menn.
  • Den gir pensjonsutbetaling kan vare hele livet.
  • Du kan velge mellom garanti eller investeringsvalg.

 

Hvordan fungerer hybridpensjon?

Arbeidsgiveren setter av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Pensjonssparingen er lik for alle ansatte, og ordningen har en garanti mot negativ avkastning. Pensjonskapitalen kan reguleres hvert år i forhold til lønnsveksten.

Ordningen sikrer lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn. Siden kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, må bedriften betale et tillegg for å kompensere for dette.

Lite kunnskap om pensjonsordningen hos bedrifter

Det er fremdeles få pensjonstilbydere som tilbyr ordningen, og derfor er det mange bedrifter som enda ikke har fått informasjon og tilbud om ordningen.

– Det snakkes ikke mye om hybridpensjon, og bedriftene tror ofte at ordningen er for dyr. Men når vi snakker med bedrifter ser vi at det viktigste for arbeidsgivere flest er å kunne flytte usikkerheten rundt avkastningen på pengene over til arbeidstaker, noe som selvfølgelig er fullt mulig med hybridpensjon, sier Endre Jo Reite.

Bedriftene kan ta aktive menyvalg, som holder hybridpensjonen nær ytelsesordningen, samtidig som litt av risikoen flyttes over til de ansatte. Man kan også ha investeringsvalg som i en innskuddsordning, noe som kan gi arbeidstakerne mulighet til å få høyere avkastning.

Les sak i adressa om hvorfor Sintef valgte løsningen her.
[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/nb/smn/bedrift/kundeservice/bestill/kontakt-meg-om-pensjon.html»]Kontakt meg om pensjon[/button]

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Avkastningen bygges opp litt etter litt og ved å spre risikoen heller enn å satse på enkelthendelser. Det gir lavere risiko og du unngår store svingninger.