Rir stormen av

Verdiskapingen i Nord-Trøndelag vokser jevnt, tross oljebremsen i resten av landet og fylkets relativt sterke eksponering mot offshorenæringen. Industrien har vist seg mer robust mot nedgangen enn tidligere antatt.

Samlet vil den økonomiske veksten holde seg stabil på overkant av to prosent ut 2018. Eksport av fisk når nye høyder i 2016 og bidrar markant til veksten i år. Neste år trekker investeringer i bolig og offentlige investeringsprosjekter veksten opp. Gradvis vil også offshorerettet næringsvirksomhet gjøre det samme.

Industrien i Nord-Trøndelag, herunder den offshorerettede industrien, synes å klare seg relativt godt for tiden. Omsetningen i fylkets bedrifter økte med over åtte prosent i 2015, noe som er langt høyere enn i resten av regionen. Veksten er særlig høy i Namdal, der oppdrettsselskapene trekker aktiviteten kraftig opp.

I Nord-Trøndelag var cirka 5 000 ansatt i petroleumsrettet næringsliv i 2014, fordelt på 50 bedrifter. Dette utgjør åtte prosent av de sysselsatte i fylket. Enkelte bedrifter, som Aibel i Stjørdal, har måttet skalere kraftig ned, men mange har klart seg overraskende godt i kjølvannet av oljebremsen. Samtaler med aktørene i Verdal Industripark og Ytre Namdal bekrefter dette positive inntrykket. Eksempelvis er Kværners avdeling i Verdal sikret stabil aktivitet i lang tid med kontrakt for leveranse av understell til Statoils Johan Sverdrup-felt.

I maritim sektor er Moen Marine Group (MMG) i Nærøy blant verftene som lever godt på oppsvinget i ordrer fra havbruksnæringen.

Drar investeringene opp

En gradvis bedring i utviklingen i industrien, herunder de som leverer til offshore og maritim, forventes å trekke opp investeringene fremover. Investeringsforventningene for midtnorske bedrifter i Norges Bank sitt regionale nettverk viser på den annen side få tegn til bedring. Det er derfor grunn til ikke å vente høy investeringsvekst hos disse aktørene.

Investeringsveksten vil i større grad holdes oppe av vekst i boliginvesteringene og offentlige investeringer. Både tall for igangsetting av boliger og bygg- og anleggsnæringens ordrereserver peker mot solid vekst i Nord­-Trøndelag. Offentlige veiprosjekter vil også bidra til noe høyere vekst i samlede investeringer i 2017 og 2018.

Økt eksport med sterk havbruksnæring

Eksporten av fisk fra fylket vil øke kraftig i 2016. Det viser tall for eksport fra SSB. Potensialet for fremtidig volumvekst i eksport av oppdrettsfisk er moderat, ettersom det forventes at det legges produksjonsbegrensninger for å håndtere sykdomsbildet.

Eksporten fra fylket er litt mindre eksponert for nedgangen i olje- og gassnæringen, fordi leverandørbedriftene i fylket først og fremst leverer til andre norske bedrifter, og med sterkt fokus på sokkelen. Samlet sett forventer vi en liten demping av eksportveksten i 2017, men en økning i veksten i 2018 som følge av en moderat bedring i oljerelatert etterspørsel.

Eksporten til resten av landet forventes å være moderat gjennom perioden. En betydelig andel av eksporten fra Nord-Trøndelag til resten av landet består av innsatsfaktorer til leverandørindustrien samt leveranser fra landbruk og skogbruk. I disse næringene er veksten moderat. Det er derfor grunn til å forvente en litt lavere vekst enn det man ser i Fastlands-Norge totalt.

Godt konsum tross lav befolkningsvekst

Befolkningsveksten i Nord-­Trøndelag er svakere enn i resten av landet, med om lag 0,5 prosent per år. Dette bidrar til at privat konsum vokser noe saktere i fylket. Samtidig ser vi et fall i sysselsettingen i 2016, og dette trekker samlet sett ned veksten i privat konsum.

På den annen side er det tegn til bedring i arbeidsledigheten. SSBs AKU-tall for 2016 viser et betydelig fall i ledigheten for andre kvartal 2016. Antall ledige stillinger er også på vei opp, og det er en god indikator på endringer i etterspørselen etter arbeidskraft. Med stabil utvikling i industrien og høy aktivitet i offentlig sektor, forventes ledigheten å holde seg stabilt lav gjennom perioden. Det stimulerer til vekst i privat konsum. Solide tall fra varehandelsnæringen trekker også i retning av en konsumvekst som ligger nært opp til landsgjennomsnittet.

Importen fra utlandet forventes å øke over perioden som følge av høyere investeringsvekst og sterk utvikling i eksporten. Forventinger om sterkere krone bidrar også til økningen i importen fremover. Importen fra resten av landet vokser i takt med konsumet og investeringene. Importen øker noe innen 2017 og forventes å holde seg stabil ut 2018.

Konjukturbarometeret for 2016

Vi lager årlig et konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for andre gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen.

Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Les flere spennende saker fra Konjunkturbarometeret for 2016