Hekta på sparing, og lyst til å gjøre egne fondsvalg og bygge din egen portefølje?

Vi baserer våre råd på en balansert og bred portefølje. I møte med oss vil du møte rådgiver med god kompetanse på våre anbefalte løsninger og produkter. Som også er trent til å utfordre deg på risikovilje, økonomisk handlingsrom og dine mål for sparingen.

Sammen med dem kan du trygt få et bilde av hva din økonomi kan tåle. Hva du trenger av sparing for å nå ditt mål. Og ikke minst om det er spesielle forhold rundt din økonomi. Rett og slett hvordan du tror du takler verdisvingninger eller tidsperspektiv for sparing som gjør at du ikke bør ta så stor risiko.

Samtidig møter du nå et bredt selvbetjent fondsutvalg. Selv om du ikke vil få rådgiving om alle disse fondene hos våre rådgivere, så vil du der finne det meste fra de beste fondsforvalterne. Du finner også mulighetene til selv å fordype deg i hvordan du finner frem til dine egne favoritter hvis du ikke ønsker å følge våre anbefalinger.

Hvordan finne sparemål, og har du ett eller flere?

Din plasserbare formue er de midlene du ikke trenger å ha tilgjengelig for å dekke løpende kostnader og livsopphold. Som også ikke inngår i bufferen du trenger for uforutsette regninger. Har du en inntekt som mer enn dekker dine løpende utgifter, kan du også løpende bygge deg opp en formue gjennom en spareavtale.

Selv om du kan se på alle dine plasseringer samlet, og dette også gjør at du tar økonomisk sett riktige rasjonelle valg så har de fleste en annen tilnærming ved at sparing fordeles på ulike sparemål. Fordelen ved å dele opp i ulike sparemål er at det er lettere å holde oversikt over hvilke risiko man kan ta. Og hvilke sparebehov man har for hvert enkeltmål.

Vi skiller gjerne mellom to typer mål – de målene du må nå for å sikre deg nødvendige midler for å dekke helt nødvendige behov, og de målene du ønsker å nå og som ikke er like kritisk. Du må tenke over at du ikke bør ta så stor risiko for å nå de kritiske og nødvendige behovene. Dette gjelder særlig om du ikke har mulighet til å skyve på pengebehovet, men trenger et bestemt beløp til en gitt tid.

Som verktøy for å avdekke kritiske mål pleier vi nesten alltid å berøre pensjon i våre rådgivingsmøter. Dette fordi svært mange trenger et betydelig beløp for å opprettholde levestandard når de blir pensjonister. Du kan selv anslå dette behovet med bruk av tjenester som norskpensjon.no, eller komme i et møte hos oss for å få råd.

Samlet kan du oppnå målet gjennom pensjonsordningen på jobben din, investeringsprodukter, banksparing og nedbetaling av gjeld.

Du har sikkert også mange drømmer. Noen av dem kan du ønske å ta høy risiko for å kunne nå, og særlig hvis det er langt frem til målet.

En klype rente takk!

Når markedene svinger er det lett å fristes til å hoppe av og selge. Samtidig er disse svingningene som er prisen man betaler for å kunne forvente høyere avkastning. Er man en helt rasjonell og kald kan man se gjennom dette. Så kan man fortsatt tenke på plasseringene sine som en samlet portefølje og regne ut totalendringen av verdier. Utfordringen for de fleste av oss er at denne helhetstenkningen forsvinner sammen med aksjeverdiene, og man får med nedturene og selger ut aksjer før oppturene. For å unngå dette anbefaler vi svært mange kunder et kombinasjonsfond. Fordelen med dette er at man nettopp samler aksjer og renter i ett produkt, og at man demper svingningene. Samtidig kjøper fondet aksjer hvis prisen faller, og selger igjen hvis den stiger for å holde andelen aksjefond stabil. Det er lettere å stå gjennom nedturene, og få med oppturen. Samtidig faller forventet avkastning.

Hos oss koster det ikke mer å kjøpe aksjefond og rentefond hver for seg, enn å kjøpe det i et samlet kombinasjonsfond.

Jeg vet hva jeg har tenkt å spare – hva nå?

Det finnes mange tilnærminger til å bygge opp aksjefondsdelen av en portefølje. Du kan investere passivt og kjøpe indeksfond. Du vil da få en avkastning som ligger rett under markedsutviklingen i indeksen fondet forsøker å følge. Avstanden til indeks vil normalt være større desto mindre marked indeksfondet opererer i. Den største fordelen med slike fond er de lave kostnadene, og det er kostnader du bør se på når du kjøper slike fond.

Alternativet er å søke meravkastning gjennom valg av en aktiv forvalter. Kostnadene er høyere, men meravkastningen hvis du velger rett er også betydelig. Du kan se på avkastningen fond har levert over en tre til fem års periode, men se samtidig på risiko. Avkastning i forhold til risiko måles i avkastning i forhold til risikoen fondet har tatt (svingningene i verdi).

Den tredje veien er kombinasjonsstrategien. Ved å kombinere et globalt indeksfond med noen fond fra gode aktive forvaltere kan du ta ned noe av risiko for at forvalterne ikke lykkes, og samtidig få noe meravkastning hvis de lykkes.

Du kan bruke samme tilnærming når du vil bygge opp en spisset portefølje mot enkeltland eller enkeltbransjer. Ta utgangspunkt i en kjerne av global aksjeeksponering og fyll på med noen spissede fond mot sektorer eller land du har ekstra tro på kan gi deg meravkastning.

Det er to strategier vi spesifikt vil fraråde:

Den ene er å velge en portefølje hvor mer enn 30% av fondene er spisse fond mot enkeltbransjer eller enkeltland. Dette fordi vi har tro på å spre risiko, og å redusere risiko for at en svingning i valutakurs eller krise i en enkeltbransje eller et land ødelegger avkastningen.

Den andre er «gårsdagens vinnere». Det er dokumentert at privatinvestorer som hyppig bytter fond basert på hvem som har høyest avkastning siste måneder eller år taper avkastning. En av grunnene er at aksjefond har ulike strategier, og de gjør at de også har verdisvingninger som ikke er synkrone. Et fond som akkurat har hoppet i verdi har også større sannsynlighet for en påfølgende fase med litt svakere verdiøkning.

Hvor kan du finne verktøy som hjelper deg på vei?

Morningstar tilbyr et verktøy hvor du kan sammenligne avkastning og svingninger i fond. Målet er å få mest mulig meravkastning med lavest mulig verdisvingninger. Husk å merke deg om det er et bredt eller et smalt fond du velger. Og om det er en spesiell strategi eller honorarstruktur i fondet.

Skal du betale mer enn 2% i forvaltningshonorar, eller dele meravkastning med fondet så må du ha veldig stor tro på evnen fondet har til å skape avkastning. Vi forventer avkastning på 6 til 8% i aksjefond. En merkostnad på 1% i forvaltningshonorar betyr derfor at fondet må prestere en 20 til 25% høyere meravkastning utover risikofri rente.