En bærekraftig fremtid – på havet

Det handler i stor grad om å bruke mindre ressurser i dag enn man gjorde før, forteller Tore Roaldsnes. Han er reder og administrerende direktør i Nordic Wildfish.

Fiskebåtrederiet utenfor Ålesund har hatt en solid vekst det siste tiåret med en markant økning i antall kvoter, nybygg og etablering av egen salgsavdeling. Reisen fra å være et relativt lite rederi til å bli en av landets største trålrederlag er resultatet av en bevisst strategi. I kombinasjon med gode samarbeidspartnere på bank og finans.

– Samarbeidet vi har hatt med banken har stått helt sentralt. Det har gjort oss i stand til å satse friskt på oppkjøp av kvoter som igjen har gitt oss et stort volum på fisk samlet sett. I tillegg har vi en drivende interesse for innovasjon og løsninger som kan gi oss en mer bærekraftig ressursutnyttelse fra havet, og det har gitt uttelling, også økonomisk, forklarer Tore.

OPP FRA BUNNEN

Vi skal ti år tilbake i tid når idéen om en ny type tråldører ble presentert for fiskebåtrederiet. En dansk produsent av tråldører hadde testet ut en ny måte å fiske på, hvor man nærmest ikke berørte havbunnen i det hele tatt. Interessen ble pirret, dette kunne gi god gevinst for miljø og bunnlinje.

– Produsenten hadde testet ut pelagiske tråldører, som i motsetning til bunntrål ville øke fangsten. Da får man et lavere forbruk av drivstoff per kilo fanget fisk, som igjen slår positivt ut på miljøet og økonomien. Vi dro i gang et forsøk på seifiske og fikk bekreftet det produsenten hevdet. Fisket fungerte veldig bra og vi sparte tusen liter drivstoff i døgnet i snitt. I tillegg fikk vi langt lavere redskapsutgifter siden trålen knapt berørte bunnen og vi hadde en jevnere drift og større besparelser i energibruk, forteller Tore.

Les også: Festivalgründere som vil mer

Reder og administrerende direktør i Nordic Wildfish, Tore Roaldsnes.

INNOVASJONER FOR MILJØET

Dette ble selve startskuddet for miljøsatsingen som rederiet tok initiativ til selv. Det neste store prosjektet var oppgradering av fryseriene på båtene i flåten. Her ønsket de også en mer miljøvennlig løsning, som kunne erstatte miljøgiften freon og helsefarlig ammoniakk.

– Sammen med et selskap i Tromsø utviklet vi et Co2-basert kuldeanlegg. Dette ble verdens første i sitt slag på båt og fungerte fantastisk bra. Det var på denne tiden at Innovasjon Norge også kom på banen med støtteordninger. Dermed kunne vi i enda større grad fokusere på miljøet, presiserer fiskebåtrederen. Videre har det gått slag i slag for Nordic Wildfish, som har fått stadig større oppmerksomhet for sine innovasjoner med miljø og bærekraftig utvikling som grunnlag. Levende lagring av fisk stresser ned fisken og gir bedre lagringsstabil kvalitet frem til konsument. Hydrolysebasert foredling om bord i båten utnytter hundre prosent av fisken, og kan levere differensierte og lagringsstabile produkt for humant konsum.

I tillegg har rederiet stått i spissen for utviklingen av en ny generasjon fiskefartøy, Eco Five. Målet er 30 prosent lavere energiforbruk med teknologi som utnytter absolutt alt råstoffet som fiskes, med minst mulig ressursforbruk. Og ikke minst nye løsninger på fremdrift, som baserer seg på hybrid teknologi med batteri og flytende gass.

– Jeg håper at vårt nye konseptskip vil danne en ny standard for trålere, forklarer Tore.

Les også: Optimismen større enn på seks år 

PLAST I HAVET

Med innovative løsninger ønsker Nordic Wildfish å endre fremtidens ressursutnyttelse av havet. Likevel innser de at dagens utfordringer i stor grad er knyttet opp mot tidligere tiders aktiviteter på og under overflaten. Dette gir ifølge Roaldsnes næringen et ansvar for å rydde opp.

– Plastforurensingen har blitt en stor trussel, og vi har nok forurenset vår del oppe i dette. Tidligere var det vanlig å kaste ting på sjøen fra kaia og fra båtene. Men her har vi sett en kraftig holdningsendring og i dag blir det ikke kastet ut plast, forklarer han.

Men havet har allerede store mengder plast og syntetiske produkter, som har blitt en trussel for fisk og det marine økosystemet. Dette har Nordic Wildfish tatt på alvor og rydder nå opp all plastsøppel som de kommer over under fiske langs norskekysten.

– De siste fem årene har vi tatt vare på all søppel som kommer opp under fiske, og det er ganske mye. Vi får opp en del tapte fiskeredskaper som garn og teiner. Disse blir stående å fiske i årevis og i mange tilfeller lenge etter at båtene som har brukt dem er skrapet. Ghostfishing fører til en skjult beskatning av mange ressurser og er et direkte tap for det marine miljøet og næringen, presiserer Tore.

FISHING FOR LITTER

Et av tiltakene som er iverksatt for å få bukt med marin forsøpling er “Fishing for litter”. I praksis blir fiskebåter utstyrt med store sekker hvor de samler opp avfall som tas om bord med trålen, eller andre fiskeredskaper. I havnene skal avfallet bli sortert, registrert og tatt hånd om på en forsvarlig måte. Ifølge en oppsummerende rapport fra Miljødirektoratet er det samlet inn 123 tonn marint avfall til mottakene siden prøveordningen startet opp i 2016. Av dette er rundt 77 tonn vurdert som gjenvinnbart fiskeriavfall og 46 tonn som restmateriale.

– Prosjektet er et godt bidrag for å slippe å betale penger i oppryddingen etter andre. Om ikke det gir store økonomiske gevinster, så gir det en god følelse og dannergrunnlaget for en fremtidig panteordning som må bli neste steg, avslutter Roaldsnes.

Les også: Oljenedturen bak oss, men bolig kan dempe veksten