Monica Dønland i SpareBank 1 Nord-Norge var ute i gatene for å snakke med folk om hva de mener er viktig for Nord-Norge.

Hva bør millionene fra samfunnsutbytte brukes til?

Ungdomsklubber, idrettsanlegg, flere arbeidsplasser, jernbane eller søppelrydding? Over 6000 har gitt innspill til hva de mener er viktig. Her kan du lese noen av dem.

Fra overskuddet i SpareBank 1 Nord-Norge går 46% til eiere på børs, resten går tilbake til Nord-Norge og kalles samfunnsutbytte. Siden stadig flere velger den nordnorske banken, og det samtidig går godt i landsdelen, øker samfunnsutbyttet. Derfor jakter banken nå innspill: Hvilke områder bør samfunnsutbytte prioriteres til i framtiden?

Så langt har over 6000 gitt sine innspill på samfunnsløftet.no.

Tenk på de unge

Møteplasser og tilbud til barn og ungdom opptar flere. Alt fra idrettshaller og skateparker til lag og foreninger eller ungdomsklubber blir nevnt.

– Jeg mener at det viktigste er å ta vare på ungdommen i bygda, skal vi få et levende samfunn i en liten kommune så må vi satse på ungdommen. Det er viktig å begynne å rekruttere nye innbyggere, det er viktig at ungdommen vil komme hjem etter endt utdanning, skriver en.

Andre mener det bør gjøres mer for å få unge gjennom skolen, gi best mulig utdannelse eller beholde de som faller utenfor arbeidslivet.

– Bottom line; ha fokus på barn og ungdom, og prøv å demp fokus på de litt for kravstore 50-60-70-åringene. De er uansett yesterday news, mener Halftan.

 La de eldre komme ut

Andre igjen mener at alle aldersgrupper bør få noe igjen, og særlig aktiviteter eller tilbud på sykehjem trekkes fram.

– På grunn av anstrengt kommuneøkonomi klarer ikke sykehjemmene å gi fullverdige sosiale tilbud til sine beboere. Spesielt muligheten til å komme seg ut av sykehjemmet for å se og oppleve ting har blitt vanskelig. Mitt forslag er å øremerke et utbytte til sykehjemmene for kjøp av minibusser som sykehjemmene kan benytte til å ta sine beboere ut på turer, skriver en tromsøværing.

Flere arbeidsplasser

Å bidra til flere gründere og bygge selskaper som kan vokse opptar flere. Enkelte peker på at man i Nord-Norge bør være flinkere til å dra i samme retning på tvers av grenser, slik at landsdelen stiller sterkere.

– SpareBank 1 Nord-Norge bør sponse gründerideer med lokal forankring, slik at ikke pengene forsvinner ut av Nord-Norge altfor tidlig. Det er vel og bra å støtte ulike idrettslag og skolekorps, men det blir ikke noe «svung» over det, mener en student.

For å få flere arbeidsplasser i landsdelen er det flere ulike forslag. Alt fra investeringsfond eller gründerfond for unge til stipend, kontorplasser og traineeordninger.

– Jeg mener det må satses mer på gründere som starter i det små, som starter som enkeltpersonforetak. Dersom det hadde vært lettere for små gründere å få businesslån i banken, kunne dette utviklet seg til å bli mange større arbeidsplasser i Nord-Norge, synes Ingrid.

Søppel og plast

En annen gjenganger er at samfunnsutbytte bør brukes til å gjøre naturen i Nord-Norge mest mulig søppelfri.

– Jeg tenker at disse pengene burde gå til oppsamling av søppel, både til lands og til vanns. Hvert minutt havner det 15 tonn plast i havet, mener Julie.

Hun får støtte av blant annet Trond.

– Lag og organisasjoner, eller privatpersoner, kan få støtte for å rydde våre strender i nord for plast og annet søppel. Det må være mulig å gi et beløp per kilo som samles inn. Dette vil føre til at vi i nord får en vakker landsdel, som vi igjen kan vise fram til resten av verden. I det lange løp kan vi tjene penger på turistvirksomhet og fornyet livskvalitet for oss som bor her i nord. Gjør Nord-Norges strender og kyststripe vakre igjen.

Reiseliv og friluftsliv

Nettopp tilrettelegging for reiseliv engasjerer flere, kombinert med flere innspill om å legge til rette for friluftsliv.

– Vi bor i en kommune som årlig er vertskap for flere hundre tusen turister. Mange av disse ønsker å gå på tur på de fantastiske fjellene våre. Det ønsker også stadig flere av de som bor i Vågan og Lofoten. Jeg mener derfor at det er viktig å få til en god tilrettelegging av stiene våre og en skikkelig merking av et utvalg av turer, synes Karin Marie.

Lokale turlag, gapahuker og benker er det flere som nevner som gode tiltak.

– Det bør kjøpes inn slike Tufteparker som lag og foreninger enkelt kan søke på å få oppsatt i sitt nærmiljø. I tillegg bør SNN kjøpe inn X antall gapahuker og grillhytter slik at lag og foreninger kan få satt dette opp på steder som gir et mål for både den lange og den korte treningsturen.

Bygg veier og jernbane

Utbedring av dårlige veier nevnes av enkelte, og særlig i sosiale medier er det mange som trekker fram utbygging av jernbanen som et prosjekt som virkelig vil løfte landsdelen.

– Med de veiene vi har og den enorme trailertrafikken bør det satses endelig på et effektivt og miljøvennlig kommunikasjonssystem – med en jernbanesatsning opp til Finnmark!

Les også: Hvorfor deler sparebankene ut penger?

Omtanke og frivillighet

Flere viser engasjement for de i samfunnet som har det tøft økonomisk. Mange nevner frivillige organisasjoner som stiller opp lokalt, alt fra Frivillighetssentraler og Kirkens Bymisjon til Dyrebeskyttelsen og alle som stiller opp frivillig på ulike aktiviteter i lokalsamfunnet.

– Et fond hvor foreldre (individnivå) kan søke midler slik at deres barn kan delta på sport/kultur dersom de ikke har inntekt til å dekke selv, skriver blant annet fem 6. klassinger.

Også den frivillige redningstjenesten trekkes fram, som Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp.

– Mens idrett får mange millioner på få år, har vi store problemer med å få tilslag på søknader som kan bety mye for den lokale befolkningen når noe skjer. Mye å mange skal støttes, men glem ikke de som også støtter når ulykken skjer, skriver en fra Brønnøysund.

Hva skjer med innspillene?

På samfunnsløftet.no samles det inn innspill helt fram til 31. mai. Disse brukes til å finne ut hva folk i Nord-Norge mener er viktig. Basert på innspillene skal en referansegruppe gi råd til hvilke områder vi skal satse på fremover.– Vi setter stor pris på alle innspill! Vi ser at mange har gode forslag og helst vil ha støtte med en gang. Akkurat nå er det viktig for oss å få en best mulig oversikt, for å se hvilke områder folk i Nord-Norge mener er viktigst. Derfor håper vi enda flere sier sin mening innen fristen, sier prosjektleder Ragnhild Dalheim Eriksen.

Det endelige vedtaket av prioriterte områder gjøres av styret i SpareBank 1 Nord-Norge i juni. Etter dette vil det være mulig å søke om støtte til konkrete tiltak.

Hva er viktig for deg? Gi ditt innspill på samfunnsløftet.no.

Gi ditt innspill!

 

Her har vi samlet en oversikt over noen av forslagene som har kommet så langt:

 • Lag og foreninger for barn og unge
 • Fritidsklubb/ møteplasser for ungdom som ikke driver med aktivitet
 • Helsehjelp til ungdom (både fysisk og psykisk)
 • Grasrotandel til ildsjeler og frivillige
 • Sosiale tiltak: Støtte familier/barn med dårlig økonomi
 • Gapahuker, grillhytter, turstier, bord og benker, støtte til lokale turlag/DNT
 • Lysløype, tråkkemaskin
 • Universelt utformet leke- og aktivitetsplass, lekeområder ved skoler
 • Idrettanlegg: ishall, svømmehall, hoppanlegg, skianlegg, flerbrukshall, fotballhall, innendørs skytebane, innendørs skatepark/rullepark, friidrettshall, innendørs tennisbane, rehabilitering av eksisterende haller
 • Jernbane i Nord-Norge
 • Frivillige organisasjoner, som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet og en rekke andre
 • Kunst og kultur, festivaler, korps, revyer
 • Stipend til gründere, gründerfond for unge, investeringsfond
 • Rydde søppel/plast
 • Talentstipend: Unge idrettstalenter, kunstnerstipend
 • Forskning: På skred, ME, Alzheimer, blodpropp, demens, kreft, hjerte- og lungesykdommer, miljø
 • Utvikling og innovasjon i fiske- og havbruksnæringen
 • Tiltak for å få eldre i aktivitet, sosiale tilbud for eldre, støttekontakt for eldre, Kulturell spaserstokk, datakurs/bruk av nett, el-sykler til sykehjem
 • Forskjønning av lokalområdet
 • Tilskudd til grendehus, samfunnshus
 • Gangveier, fortau eller utbedring av dårlige veier
 • Hjertestarter til reinbeitedistrikene/siidaer og førstehjelpskurs på samisk.

Hva er viktig for deg? Gi ditt innspill på samfunnsløftet.no.

Gi ditt innspill!