SpareBank 1 Nord-Norge tar nye klimagrep

Har kuttet klimagassutslippene med 20 prosent på ett år.

SpareBank 1 Nord-Norges klimaregnskap for 2018 viser en betydelig reduksjon i konsernets totale klimagassutslipp.

– Dette er svært gledelig. Et utslippskutt på 20 prosent er et viktig og konkret bidrag for at Norge skal nå sine mål, og dermed bidra til å redusere verdens totale utslipp. Nord-Norge og den arktiske regionen er blant stedene i verden som virkelig kommer til å merke klimaendringene på kroppen. Derfor er det viktig at den nordnorske banken bidrar, sier Ragnhild Dalheim Eriksen, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet bidrar ikke direkte til utslipp av klimagasser. Allikevel kjøper konsernet varer og tjenester som medfører utslipp. SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2018 et totalt klimagassutslipp på 871,7 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e). Dette er en total reduksjon på 20 prosent sammenlignet med 2017, tilsvarende 216 tCO2e.

– I løpet av ett år har vi redusert fotavtrykket våre innenfor alle områdene vi måles på. Vi kjører mindre bil, vi flyr mindre, vi bruker mindre elektrisitet og vi kaster mindre. Det eneste området der vi øker utslippene, er bruk av fjernvarme til byggene våre, sier Dalheim Eriksen.

Fly mindre

Til tross for det gode resultatet for 2018, har SpareBank 1 Nord-Norge ambisjoner om ytterligere kutt i klimagassutslippene i årene som kommer.

– Selv om vi har kuttet betydelig i utslippene våre, kan vi fortsatt bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med å ytterligere integrere bærekraft som en del av den daglige virksomheten vår, sier Dalheim Eriksen.

Hun peker på både færre flyreiser og nye bygg som viktige grep for å redusere utslippene av klimagasser ytterligere.

– Vi har kontorer i 36 nordnorske kommuner, og er en del av en landsdekkende allianse av banker. Da blir det nødvendigvis noe reisevirksomhet. Vi har imidlertid ambisjoner om å fly enda mindre. Blant annet utvikler vi nå nye løsninger for samhandling i konsernet, som skal bidra til at vi kan reise mindre. I tillegg flytter vi flere steder fra gamle bankbygg til nye og moderne lokaler, med bedre isolasjon og avanserte ventilasjonsanlegg. Dette vil gi en langsiktig og positiv effekt på klimaregnskapet vårt.

Bra for både klima og kunder

SpareBank 1 Nord-Norge har de siste årene løftet bærekraft høyere på agendaen. Bakgrunnen er to-delt: for det første er det naturlig for konsernet å ta et utvidet ansvar som en betydelig næringsaktør i et så sårbart område som Arktis. Dernest er dette en åpenbar forventning fra både kunder, ansatte og samfunnet for øvrig.

– Hvis vi ikke evner å være god når det gjelder bærekraft vil vi neppe klare å bevare nummer 1-posisjonen vi har i Nord-Norge. Å fly mindre gir både reduserte klimagassutslipp og reduserte kostnader. Nye bankbygg er både klimavennlig og kundevennlig, sier Ragnhild Dalheim Eriksen.

Her kan du lese mer om SpareBank 1 Nord-Norges arbeid med bærekraft.

Dette er SpareBank 1 Nord-Norges klimaregnskap:

  • Energi- og klimaregnskapet utarbeides årlig av CEMAsys, på oppdrag fra SpareBank 1 Nord-Norge. Hensikten med rapporten er å vise oversikten over konsernets klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi.
  • Rapporten omfatter alle registrerte utslipp fra SpareBank 1 Nord-Norge-konsernet. Informasjonen som benyttes i et klimaregnskap stammer både fra eksterne og interne kilder, og blir omregnet til tonn CO2-ekvivalenter.
  • Analysen er basert på den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av «the Greenhouse Gas Protocol Initiative» – GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle sine utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-I er basert på denne.

Les hele rapporten her.