Slik påvirkes aksjefondene dine av den eskalerende handelskrigen mellom Kina og USA

Kraftig uro har preget aksjemarkedene etter siste ukes oppheting av handelskrigen mellom Kina og USA.  Mandag denne uken falt verdens største børser tilsvarende verdier for om lag 9.000 milliarder. Ikke uventet har Kina svart med samme mynt som USA, og økt tollen kraftig på amerikanske produkter. Selskaper som driver med kjøp og salg av produkter med Kina er særlig berørt av konflikten som råder. Økte tollsatser rammer spesielt store eksportbedrifter i USA, som Apple og Tesla – som begge var ned 5% ved børsslutt mandag.

Hva bør du gjøre med aksjefondene mens uroen pågår?

Utviklingen på børsene verden over påvirker også utviklingen på her hjemme. Hvordan aksjeverdiene kommer til å utvikle seg i tiden som kommer er vanskelig å spå. Det som er sikkert er at utviklingen har bidratt til økt usikkerhet i markedene. En usikkerhet som kan gi negativ verdiutvikling for alle som sparer i aksjefond.

Erfaringsvis har vi sett at folk kan la seg styre av frykt og følelser i perioder med store kurssvingninger, ved å selge aksjefond når kursene faller, og kjøpe mer aksjefond når børsene stiger. Skal man oppnå den langsiktige avkastningen fra sparing i aksjefond er en slik plan ikke å anbefale.

Derfor; Skulle markedene falle i tiden som kommer, hold hodet kaldt. Det mest fornuftige er sannsynligvis å ikke foreta seg noe. Sparing til aksjer skal være langsiktig sparing. Sparer du fast hver måned i en spareavtale i aksjefond kan du ta det helt med ro, underforstått at aksjemarkedet hittil alltid har kommet tilbake etter fall. Ved å spare fast samme dato hver eneste måned, oppnår du normalt god og stabil avkastning på pengene dine over tid. Du går verken inn på topp eller bunn med pengene dine. Ved kursfall, som nå, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet som du gjorde foregående måned. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger.

Hvordan kan du tjene på et fall i aksjemarkedet?

Det enkle svaret er å ha penger på konto som du gradvis kan bruke til å øke sparingen din – etter hvert som markedet eventuelt skulle falle ytterligere. Gradvis, fordi det er vanskelig å spå når bunnen er nådd. Et eksempel på gradvis er å øke beløpet du setter av til den månedlige spareavtalen i aksjefond. På den måten kjøper du aksjefondsandelene billigere og billigere – som igjen gjør at oppgangen blir større når børsene igjen snur. Som det normalt gjør. Alt selvsagt under den forutsetning at de midlene du sparer i aksjemarkedet er langsiktig sparing – og ikke penger du trenger på kort sikt. Nevnte plan anvendes av mange profesjonelle investorer, som ofte anser kraftige fall i aksjemarkedet som en kjempemulighet til å bli enda rikere. De aller fleste har store kontantbeholdninger i reserve som investeres etter store fall i aksjemarkedet. Slik opererer for eksempel det norske oljefondet, sterkt forenklet sagt.

Trump vil ikke ha aksjekrakk fordi han vil vinne valget neste år

Samtidig, det er all grunn til å tro at verken Kina eller USA er tjent med en langsiktig konflikt med økonomisk tilbakegang eller aksjekrakk som konsekvens. Det vil i så fall være et kraftig skudd for baugen for The Tweeter In Chief (Trump), som planlegger gjenvalg i 2020. Vi går en interessant tid i møte – det er hevet over enhver tvil.

 

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge