Flere nordnorske bedrifter risikerer å måtte betale full arbeidsgiveravgift

I Nord-Norge er arbeidsgiveravgiftssatsen vesentlig lavere enn i resten av landet, men denne regionalt differensierte avgiften er faktisk en statsstøtte, ifølge EØS-avtalen. Hvis din virksomhet havner i økonomiske vanskeligheter, kan situasjonen forverres ytterligere ved at man må gå over til å benytte full arbeidsgiveravgiftssats på 14,1 prosent.

Arbeidsgiveravgiften er en del av finansieringen av folketrygdens utgifter som pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og lignende. I Norge ligger denne avgiftssatsen på 14,1 prosent, men Nord-Norge er et av områdene som får differensiert avgift avhengig av hvor bedriften er lokalisert.  Den regionale differensieringen er begrunnet som et viktig distriktspolitisk virkemiddel for sysselsetting i distriktene og for å forhindre eller redusere befolkningsnedgang.

I Nord-Norge er arbeidsgiveravgiftssatsen 5,1 prosent for Nordland og det meste av Troms, mens avgiftssatsen er 0 prosent i Nord-Troms og Finnmark. Bodø og Tromsø kommune har en forhøyet avgiftssats på 7,9 prosent.

Strenge krav til lønnsomhet

Differensiert arbeidsgiveravgift og andre støttemiddelordninger, som for eksempel SkatteFUNN-midler, er en type offentlig støtte der Skatteetaten anses som støttegiver, og Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å følge EUs regelverk for offentlig støtte.

EØS-avtalens regler stiller strenge krav til lønnsomhet, noe som skaper utfordringer for virksomheter som kommer i økonomiske vanskeligheter. I utgangspunktet er statsstøtte til virksomheter i økonomiske vanskeligheter forbudt. Bakgrunnen for dette er at staten ikke skal gi konkurransefortrinn gjennom å finansiere ulønnsomme virksomheter. Ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift tillates imidlertid av EU/ESA så lenge den er i tråd med retningslinjene om regional støtte. 

Hvilke bedrifter er i økonomiske vanskeligheter?

ESA har fastsatt retningslinjer som skal legges til grunn for vurderingen av når en virksomhet er i økonomiske vanskeligheter. Som utgangspunkt er en virksomhet i økonomiske vanskeligheter dersom det uten statlig støtte med stor sannsynlighet må avslutte sin virksomhet på forholdsvis kort sikt.

Virksomheten anses derfor å være i økonomiske vanskeligheter når:

•          Minst halvparten av den tegnede selskapskapitalen i AS er tapt som følge av underskudd.

•          Minst halvparten av den regnskapsmessige egenkapitalen i ANS er tapt som følge av underskudd.

•          Virksomheten er insolvent eller under konkursbehandling.

•          Virksomheten ikke er å anse som liten eller mellomstor, og de siste to årene har hatt :

  • en gjeldsandel på over 7,5
  • en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1,0 

Det gis et unntak fra reglene for små og mellomstore virksomheter som har eksistert i mindre enn tre år. Slike virksomheter vil ikke anses å være i økonomiske vanskeligheter med mindre de er insolvente eller er under konkursbehandling.

Økonomiske vanskeligheter kan gi høyere avgift

Dersom en virksomhet er i økonomiske vanskeligheter skal man i utgangspunktet benytte en arbeidsgiveravgiftssats på 14,1 prosent. EØS-reglene åpner likevel for at foretak i økonomiske vanskeligheter kan motta bagatellmessig støtte i form av fribeløp. Fribeløpet er per i dag 500.000 kroner (250.000 kroner dersom virksomheten driver med godstransport på vei). Den bagatellmessige støtten beregnes som differansen mellom 14,1 prosent arbeidsgiveravgift og benyttet sats i den aktuelle arbeidsgiveravgiftssonen.  

Ny beregning av arbeidsgiveravgift

Fra og med kalendermåneden virksomheten oppfyller vilkårene for å være i økonomiske vanskeligheter, må beregningskode «Sektorunntatt aktivitet» benyttes ved innberetning av arbeidsgiveravgift. Det resterende fribeløpet skal oppgis samtidig. Virksomheten kan da fortsette å bruke differensierte satser inntil fribeløpet er brukt opp. Når fribeløpet er brukt opp må virksomheten gå over til å bruke 14,1 prosent arbeidsgiveravgift.

Denne tabellen viser hvor store lønnskostnader en virksomhet kan ha før fribeløpet er brukt opp:

Dersom virksomheten mottar annen offentlig støtte, som for eksempel SkatteFUNN, vil denne støtten bruke av fribeløpet.

Lurer du på om din bedrift kan være i faresonen hva gjelder økonomisk lønnsomhet? Ta kontakt med din rådgiver hos Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge!