Kriserammede selskap mister SkatteFUNN-støtte

Fra årsskiftet vil statsstøttereglene ramme SkatteFUNN-prosjektene med full tyngde. Anses virksomheten som «kriserammet», vil selskapet ikke kunne motta støtte fra SkatteFUNN. I denne artikkelen ser vi nærmere på når et selskap blir ansett som kriserammet, forståelsen av dette samt en mulig tilpasning – med særlig fokus på kravet til aksjekapital i aksjeselskaper.

SkatteFUNN regnes som offentlig støtte etter EØS-reglene. Det følger av disse reglene at det er begrensninger i adgangen til å gi offentlig støtte til såkalt «kriserammet virksomhet».

Skattemyndighetene har ikke tidligere hatt fokus på denne delen av forordningen og det har ikke vært praktisert noen avskjæring av SkatteFUNN for selskaper i økonomiske vansker. I Skatte-ABC 2018/19 skrev imidlertid Skattedirektoratet at det ikke skal gis SkatteFUNN-støtte til selskaper som oppfyller vilkårene for kriserammet virksomhet.

Skattedirektoratet ble kritisert for å komme med den nye forståelsen i Skatte-ABC med virkning fra 2018. Det hele endte med at Finansdepartementet signaliserte at Skatteetaten ikke skulle ta opp spørsmål om SkatteFUNN for kriserammet virksomhet for skattleggingsperioden 2018, og det aktuelle punktet ble deretter fjernet fra Skatte-ABC 2018/19.

Alt tyder imidlertid på at Skatteetaten vil avskjære SkatteFUNN for selskaper i økonomiske vansker for skattleggingsperioden 2019. Uklarheter knyttet til forståelsen av regelverket vil dermed nå slå inn med full tyngde.

Når anses et selskap som kriserammet?

Et selskap anses som kriserammet etter statsstøttereglene dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

  1. Aksjeselskap der over halvparten av den tegnede kapital er tapt
  2. Ansvarlig selskap der over halvparten av selskapskapitalen oppført i regnskapet er tapt
  3. Virksomhet som er under konkursbehandling eller oppfyller vilkårene for konkursbehandling ved ev. begjæring fra kreditor
  4. Virksomhet som har mottatt krisestøtte og ennå ikke betalt tilbake lån eller brakt garantier til opphør ol.
  5. Virksomhet som ikke er små eller mellomstore, og som i løpet av de to siste årene har hatt og fortsatt har, både en gjeldsgrad på mer enn 7,5 og en EBITDA-rentedekningsgrad på under 1,0

Punktene 1, 2 og 5 gjelder ikke for små og mellomstore bedrifter (SMB) som har eksistert i mindre enn tre år. Som SMB regnes selskaper med færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Forståelse av vilkåret om tapt aksjekapital

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan bestemmelsene ovenfor skal forstås, og hvordan Skattemyndighetene vil håndtere disse. Diskusjonene så langt har hovedsakelig knyttet seg til forståelsen av vilkåret om tapt aksjekapital. Vi vil derfor ha dette som fokus i vår videre vurdering og vil ikke omtale de øvrige punktene ytterligere.

Diskusjonene har blant annet knyttet seg til følgende forhold:

  • Hva skal antas omfattet av begrepet «tegnede kapital»?
  • Skal verdivurderingen gjøres opp mot bokførte eller virkelige verdier?
  • Hvilket tidspunkt skal verdivurderingen gjøres på?

Kort oppsummert fremstår det som svært sannsynlig at det vil være bokført aksjekapital og overkurs pr 31.12.2019 som vil være verdien det skal måles mot når man vurderer om over halvparten av den tegnede aksjekapital er tapt, dvs. årsregnskapet for 2019.

Merk imidlertid at vilkåret om tapt aksjekapital ikke gjelder for SMB-selskaper som har eksistert i mindre enn tre år.

Mulig tilpasning

I den grad man allerede nå ser at dette er – eller kan bli – bli en utfordring, er det fortsatt ikke for sent å gjøre nødvendige tilpasninger for inneværende år. Dette kan gjøres gjennom å øke kapitalen i selskapet ved kontantinnskudd eller tingsinnskudd før utgangen av 2019. I den grad selskapet har gjeld til eiere vil en kapitaløkning også kunne gjennomføres som gjeldskonvertering.

En kapitaløkning vil rent formelt kunne ta litt tid, men i den grad aksjonærene er enige vil det også kunne gjennomføres i løpet av 1-2 uker. Det er som sagt ikke for sent å gjøre denne tilpasningen, men det haster dersom man skal rekke å gjennomføre dette i 2019.

Vår anbefaling er derfor at selskaper som har pågående eller kommende SkatteFUNN-prosjekter snares bør gjøre en vurdering av om de kan komme i konflikt med kravet til tapt aksjekapital, herunder se på muligheten for en «quick-fix» av dette gjennom kapitaløkninger allerede i 2019.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker bistand med vurderingen eller med å få på plass en kapitalutvidelse.

Oppdatering 02.12.2019

Denne nyhetssaken ble publisert torsdag 28.11.2019. Påfølgende dag, fredag 29.11.2019, sendte Finansdepartementet et nytt brev til Skattedirektoratet knyttet til håndteringen av SkattFUNN og forbudet mot støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Innholdet i dette brevet medfører behov for en presisering av vår nyhetssak.

Finansdepartementet legger til grunn at det normalt vil være balansen i sist avlagte regnskap som vil være grunnlaget for vurderingen om mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt. Dette er helt i tråd med det vi redegjorde for i vår nyhetssak.

Det fremgår imidlertid at tidspunktet for denne vurderingen skal være når Norges Forskningsråd godkjenner SkatteFUNN-søknaden. Dette medfører at dersom en søknad er godkjent i løpet av 2019, så vil det være balansen fra årsregnskapet 2018 som gir grunnlaget for vurderingen.

En økning av kapitalen innen 31.12.2019 slik vi redegjorde for, vil således ikke ha effekt for søknader som er godkjent i løpet av 2019. For disse søknadene er det kapitalen pr 31.12.2018 som er utslagsgivende. En kapitaløkning innen utgangen av 2019 vil imidlertid ha en positiv effekt for eventuelle SkatteFUNN-søknader i 2020.

Finansdepartementet legger til grunn at Skatteetaten og Norges Forskningsråd vil legge ut utfyllende informasjon på sine hjemmesider så snart som mulig.

For ytterligere informasjon kan korrespondansen mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet leses her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avklaringer-om-skattefunn/id2680358/