Et godt resultat i et fortsatt krevende marked

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 512 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 487 millioner kroner i sammen periode i fjor.

Resultatet preges av økte netto rente-inntekter, økte inntekter fra datterselskapene EiendomsMegler 1 og Regnskapshuset samt  nedskrivinger på utlån tilsvarende nivået ved tidligere kvartaler. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2017 ble 14,7 prosent. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 8,7 prosent sammenlignet med 9,0 prosent i samme periode i 2016.

Det omsettes flere boliger

– Resultatet er godt, selv om nedskrivninger på bankens utlån fremdeles er på et høyt nivå som følge av et fortsatt krevende marked innen olje og gass sektoren. Jeg er godt fornøyd med at inntektene øker. Spesielt vil jeg fremheve at det nå omsettes betydelig flere boliger gjennom Eiendomsmegler 1, og da først og fremst i Stavanger regionen. Det tyder på at aktivitetsnivået i regionen er på vei opp sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, til Ytra.

Finansskatt øker kostnadene

Konsernets driftskostnader utgjorde 519 millioner kroner i 1. kvartal 2017 mot 492 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes først og fremst innføring av finansskatt fra og med 1. januar 2017. Denne utgjør 5 % av personalkostnadene og representere fullt ut den samlede økningen av personalkostnader i kvartalet. I tillegg øker også kostnadene i Eiendomsmegler 1 som følge av økt aktivitet i selskapet.

To nye oppkjøp

– Konsernet jobber godt med å tilpasse seg til de betydelige endringen vi forventer fremover hva angår kundens adferd som følge av økt digitalisering. Vi har i løpet av kvartalet kjøpt oss opp i to nye fintech selskaper, BOOST AI AS og Vester AS. BOOST er et selskap som har utviklet og levert en chat robot for å øke vår tilgjengelighet og servicegrad ut mot våre kunder. Vester blir Norges første digitale plattform for låneformidling mellom enkeltpersoner og små og mellomstore bedrifter, sier Arne Austreid til Ytra.

 1. kvartal 2017
  • Resultat før skatt: 512 mill kroner (487 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 403 mill kroner (386 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,7 % (9,0 %)
  • Resultat pr aksje: 1,58 kroner (1,51 kroner)
  • Netto renteinntekter: 739 mill kroner (698 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 371 mill kroner (352 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 89 mill kroner (79 mill kroner)
  • Driftskostnader: 519 mill kroner (492 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 168 mill kroner (150 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: -0,4 % (2,9 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,0 % (1,2 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,4 %)
  • Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,3 %)

(1. kvartal 2016 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 168 millioner kroner i første kvartal mot 162 millioner kroner i forrige kvartal. Nedskrivingene relateres fortsatt til engasjement med tilknytning til olje og gass sektoren.

– På tross av at landsdelen opplever økt aktivitet og et generelt stemningsskifte i næringslivet, står noen oljeserviceselskaper overfor et krevende marked. Det innebærer at vi følger disse virksomhetene tett opp for å sikre fortsatt god kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje, avslutter Arne Austreid.