Et meget godt resultat preget av sterk underliggende drift

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.910 millioner kroner hittil i år pr. tredje kvartal 2017, mot 1.633 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av en betydelig økning i ordinære driftsinntekter og en moderat økning av konsernets driftskostnader.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,9 %, sammenlignet med 10,2 % i samme periode i 2016.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 750 millioner kroner mot 660 millioner kroner i samme periode i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,9 % sammenlignet med 12,2 % i tredje kvartal 2016.

Konsernets samlede driftskostnader ble 1.597 millioner kroner hittil i år pr. tredje kvartal 2017, en endring på 105 millioner kroner. Økningen skyldes innføring av finansskatt i 2017, større aktivitet i EiendomsMegler 1 og ytterligere satsing på salg av regnskaps- og rådgivningstjenester gjennom selskapet Regnskapshuset SR.

– Jeg er meget godt fornøyd med resultatet for kvartalet isolert sett. Den underliggende driften i alle av konsernets virksomhetsområder er svært god. Dette gjenspeiles i en betydelige økning i driftsinntektene samtidig som kostnadene stiger moderat, hensyntatt innføring av finansskatt i år, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Pr. 30. september 2017

 • Resultat før skatt: 1.910 mill kroner (1.633 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.527 mill kroner (1.326 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,9 % (10,2 %)
 • Resultat pr aksje: 5,98 kroner (5,19 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.343 mill kroner (2.138 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.157 mill kroner (1.088 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 430 mill kroner (515 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.597 mill kroner (1.492 mill kroner)
 • Normalisert kostnadsvekst: 0,9 % (-4,1 %)
 • Nedskrivning på utlån: 423 mill kroner (616 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 1,2 % (0,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 13,0 % (-2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,8 % (13,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,8 % (14,7 %)
  (september 2016 i parentes)

– Samtidig som vi har klart å øke lønnsomheten i de aller fleste forretningsområdene, har vi brukt betydelige ressurser på å etablere nye og viktige satsingsområder. Vi skal i løpet av første halvår 2018 etablere oss med et nytt kontor i Oslo. Kontoret skal være et virkemiddel for å sikre lønnsom vekst i segmentet mellomstore virksomheter, i og rundt hovedstaden. Samtidig etablerer vi også oppstartsfabrikken FinStart Nordic som skal investere i utvikling av nye ideer og nye bedrifter innen fintech. Fremover skal disse investeringene bidra til både nye lønnsomme forretningsområder og til løsninger som skal effektivisere eksisterende virksomheter i konsernet, sier Arne Austreid.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 423 millioner kroner hittil i år, mot 616 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedskrivning på utlån er fortsatt i all hovedsak knyttet til enkeltengasjement innenfor oljerelatert virksomhet.

Kvartalsrapporten pr. 30 september kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Kontaktperson

Arne Austreid
Adm. dir. SpareBank 1 SR-Bank
Telefon