Norge øker klimagassutslippene

Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før. – Vi må øke innsatsen for å redusere utslippene, sier Agnethe Brown Erland, ansvarlig for bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank. (Foto: Adobe Stock)

Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken, samt mer forbruk av fossilt drivstoff til annen transport, skriver Statistisk sentralbyrå. Til sammen hadde vi utslipp tilvarende 52,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2018. Det er noe mindre enn i år 2000, men mer enn i 1990.

Bedriftene vil bidra

Agnethe Brown Erland.
Agnethe Brown Erland.

Norges bidrag til Parisavtalen er å kutte klimagassutslippene med 40 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-tallene.

– Når klimagassutslippene øker, viser det at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå de målene vi har satt oss. Vi har også satt oss som mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. For å klare det må vi øke innsatsen for å redusere utslippene, sier Agnethe Brown Erland.

SpareBank 1 SR-Bank skal bidra til at vi når FNs bærekraftsmål. Det å stoppe klimaendringene er en avgjørende del av dette. Derfor kartlegger og finner konsernet tiltak som kan hjelpe. Tett samarbeid og dialog med bedrifter, kunder og leverandører er blant nøklene.

– Når vi spør bedriftene i alle deler av næringslivet er nesten alle enige: Arbeidet med bærekraft er viktig. Men ikke alle er kommet like langt. Forhåpentlig gjør økt oppmerksomhet rundt klimaproblemene at bedriftene fortsetter – og intensiverer – arbeidet med å nå FNs klimamål, sier Erland.

Les også: Klimamålene forplikter

Lavere utslipp fra olje og gass

Utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper økte med over 6 prosent sammenlignet med 2017. Totalt sto denne gruppen for utslipp av 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018, drøyt halvparten av utslippene fra olje- og gassutvinning.

Klimagassutslipp fra norsk olje- og gassutvinning gikk ned med drøyt én prosent fra 2017 til 2018. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel gikk også ned, ifølge norskpetroleum.no.

Artikkelen fortsetter under SRtv-innslaget.


SpareBank 1 SR-Bank er opptatt av at det vi gjør skal være bærekraftig lokalt og globalt.

Men ting tyder på at også olje- og gassnæringen i økende grad legger vekt på bærekraft og klimamålene. Ove Helle, sjef for helse, miljø og sikkerhet i Vår Energi, sier til Ytra at dette kan bli helt avgjørende for fremtiden til olje- og gassnæringen i Norge.

– Vi har, som andre samfunnsaktører, et ansvar for å bidra til å minimere klimapåvirkningen av virksomheten vår. Vi er opptatt av å være en ansvarlig operatør og en bevisst samfunnsaktør, og har som mål å redusere klimagassutslippene fra våre opererte felter kontinuerlig. Et oppstrøms olje- og gasselskaps største og viktigste bidrag er i produksjonsleddet, sier Helle.

– Det er godt å se at olje- og gassnæringen, som er den næringen som slipper ut mest klimagasser i Norge, tar sitt ansvar for alvor. Skal vi klare å stoppe klimaendringene, er alle, bedrifter, myndigheter, organisasjoner og privatpersoner, nødt til å jobbe sammen, sier Agnethe Brown Erland.

Utslipp til luft*
*foreløpige SSB-tall for 2018

Klimagasser
(mill. tonn CO2-ekvivalenter)
2018 2017-2018
(endring i prosent)
Utslipp fra norsk territorium52,90,4
Olje- og gassutvinning14,5-1,4
Industri og bergverk12,10,2
Energiforsyning1,8-5,1
Oppvarming i andre næringer
og husholdninger
0,8-20,7
Veitrafikk9,02,8
Luftfart, sjøfart, fiske,
motorredskaper med mer
7,56,4
Jordbruk4,5-0,1
Andre kilder2,90,0